Language

แผนกตัวถังพิเศษ

การผลิตตัวถังรถ ที่มีรูปแบบเฉพาะของการใช้งาน ตามลักษณะตัวถังรถบรรทุกแต่ละคัน
ที่ถูกสร้างขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่ส่งเสริมกับการใช้งานได้อย่างปลอดภัย และอย่างมั่นใจ ด้วยทักษะ และความรู้ของเรา

ตัวอย่างผลงาน (บางส่วน)

รถใช้ทดสอบเหตุการณ์แผ่นดินไหว

มีทั้งระบบ และไม่มีระบบแบบแยกฐาน ที่สามารถใช้ทดสอบสถานการณ์แผ่นดินไหว สามารถทดสอบแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ แบบที่เคยเกิดขึ้น และยังสามารถสร้างแรงสั่นได้ทุกระดับ

รถป้ายไฟเคลื่อนที่ LED

รถป้ายไฟ LED ที่สามารถมองเห็นป้ายอย่างเด่นชัด ในระยะไกล ที่ใช้ตามงานคอนเสิร์ต หรือใช้ในงานกิจกรรม กลางแจ้งต่าง ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน!

รถตรวจสอบ FTF

รถตรวจสอบการสัมผัสของรังสีแกรมม่า โดยการใช้ FTF (Fast Track Fiber) ที่สามารถใช้วัดปริมาณของ รังสีภายในร่างกาย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

© Yashika Body Company, Ltd. All Rights Reserved.